image
hl1

Szanowni Rodzice!

 

Uprzejmie informujemy, że w naszym przedszkolu Rodzice mają możliwość korzystania z indywidualnej rozmowy z  pedagogiem.

 

Drogi Rodzicu, do pedagoga możesz przyjść gdy:

• niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,

• chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich relacjach z nim,

• masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w przedszkolu i jego relacji z rówieśnikami,

• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym,

• nie wiesz do jakiego specjalisty zwrócić się ze swoim problemem wychowawczym,

• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Rodzicu przeczytaj, obejrzyj, przemyśl…

Więź z rodzicem to relacja dwustronna, która ma wpływ na zachowanie dziecka w ciągu całego życia. Wczesne bezpieczne doświadczenia więzi mają wpływ na późniejszy społeczny i emocjonalny rozwój dziecka poprzez oddziaływanie na: rozwój mózgu; sposób reagowania na doświadczane emocje; oczekiwania i sposób reagowania w bliskich relacjach. Ważnymi potrzebami dziecka są zarówno bliskość jak i możliwość odkrywania otoczenia. Jeśli obie te potrzeby są realizowane dziecko może prawidłowo rozwijać się w sferze emocjonalnej i społecznej, a w przyszłości być szczęśliwe, pełne zaufania i zdolne do budowania stabilnych i bezpiecznych relacji z innymi ludźmi.

 

Kampania „Wielka Moc” ma na celu zwrócenie uwagi na budowanie bezpiecznej więzi rodzic-dziecko.

Animowana produkcja o roli więzi rodzica z dzieckiem

Rodzicu jesteś większy, silniejszy i mądrzejszy, a wielka moc to wielka odpowiedzialność.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć warsztatowych dla Rodziców organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Polkowicach.

 

,,CO 3 I 4 –LATEK UMIEĆ POWINIEN? ZABAWY I ĆWICZENIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA” warsztaty dla rodziców dzieci 3 -4 letnich uczęszczających do przedszkola; na terenie placówek.

Cel : poznanie czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka; przedstawienia podstawowych umiejętności dziecka 3 i 4 letniego; sposoby usprawniania w warunkach domowych

Psycholog: Katarzyna Fedorczak

Pedagog: Renata Pośpiech

 

„CO 5 I 6– LATEK UMIEĆ POWINIEN? ZABAWY I ĆWICZENIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA” warsztaty dla rodziców dzieci 5 –6 letnich uczęszczających do przedszkola na terenie placówek

Cel : poznanie czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka; przedstawienia podstawowych umiejętności dziecka 5 i 6 letniego; sposoby usprawniania w warunkach domowych.

Psycholog: Katarzyna Fedorczak

Pedagog: Renata Pośpiech

 

„OBJAWY ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM” warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym; na terenie placówek

Cel: omówienie symptomów mogących wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej; rozpoznawanie , wspólne nazywanie problemów dziecka na prezentowanych przykładach.

Logopeda, diagnosta i terapeuta SI:Zuzanna Górska

 

„JAK ROZWIJAĆ OTWARTOŚĆ U DZIECI ZAHAMOWANYCH I NIEŚMIAŁYCH?” warsztaty dla rodziców uczniów –uczestników programu zajęć terapeutycznych dla dzieci zahamowanych i nieśmiałych na terenie poradni.

Cel : psychoedukacja rodziców w zakresie przyczyn nieśmiałości, rozwijanie postaw wychowawczych sprzyjających otwartości i ekspresji lepsze rozumienie własnego dziecka, na terenie poradni

Psycholog: Beata Błażewicz –Sip

Pedagog: Anna Szczepańska

 

„METODY WSPOMAGANIA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECI” warsztaty dla rodziców uczniów –uczestników programu zajęć grupowego wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci, na terenie poradni.

Cel : zapoznanie z metodami wspomagającymi rozwój uczuciowy u dzieci, wzrost praktycznych umiejętności związanych z reagowaniem na emocje u dzieci

Psycholog: Beata Błażewicz –Sip

Pedagog: Anna Szczepańska

 

,,GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA” warsztaty dla rodziców dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Cel: omówienie najważniejszych aspektów rozwoju poznawczego i percepcyjno–motorycznego warunkujących powodzenie szkolne; poznanie ciekawych sposobów usprawniania dostrzeganych zaburzeń; ukazanie roli rodzica w kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.

Pysycholog: Beata Błażewicz –Sip

Pedagog: Anna Szczepańska

Psycholog: Katarzyna Fedorczak

Pedagog: Renata Pośpiech

 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” cykl zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, wychowawców na terenie poradni. Program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Cel : wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Część I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

Część II „ Rodzeństwo bez rywalizacji”

Część III „ Jak rozmawiać z nastolatkiem”

 

Psycholog: Renata Bogucka

Pedagog: Małgorzata Dziedzina-Łabuda