image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień 2020 w grupie II „Misie”

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grupa ,,Misie”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE – MIESIĄC WRZESIEŃ

 

 1. Integrowanie grupy rówieśniczej.
 2. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 3. Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
 4. Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.
 5. Przypomnienie zasad korzystania z placu zabaw.
 6. Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 7. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 8. Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 9. Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
 10. Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.
 11. Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 12. Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
 13. Rozwijanie umiejętności nazywania owoców krajowych i egzotycznych.
 14. Rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 15. Wdrażanie do posługiwania się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.
 16. Rozwijanie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu.
 17. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 18. Układanie krótkich zdań na podany temat.
 19. Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 20. Nauka piosenek i pląsów.
 21. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom oraz zajęciach ruchowych.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj

 • – rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością;
 • – rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
 • – oglądanie flagi;
 • – poznawanie wybranych wiadomości o Warszawie;
 • – poznawanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące;
 • – oglądanie zdjęć przedstawiających bardziej znane motyle; poznawanie ich nazw;
 • – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i opowiadanie jego treści własnymi słowami;
 • – poznawanie zwierząt mieszkających na wiejskim podwórku;
 • – wymienianie członków swojej rodziny
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji;
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie

prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru)

 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii;
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania rzeczy oraz ich grupowania;
 • określanie wysokości przedmiotów;
 • rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów;
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem i możliwości wokalnych;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc: kwiecień

 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech;
 • ćwiczenia w porównywaniu wielkości;
 • zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania rzeczy oraz ich grupowania;
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy;
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji;
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie

prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru)

 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii;
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem i możliwości wokalnych;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze grupa ,,Misie”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji;
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie

prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru)

 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii;
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania rzeczy oraz ich grupowania;
 • określanie wysokości przedmiotów;
 • rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów;
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem i możliwości wokalnych;
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
 • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi;
 • przybliżanie wiadomości na temat teatru;
 • zapoznanie z teatrzykiem cieni;
 • zachęcanie do zabaw w teatr;
 • poznawanie oznak wiosny;
 • zwracanie uwagi na kaprysy pogody w marcu.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

 • Rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych, nazywanie ich i określanie, do czego służą;
 • poznawanie pracy kucharki;
 • poznawanie wyposażenia kuchni; rozpoznawanie i nazywanie znajdujących się tam przedmiotów służących do przygotowywania posiłków;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania dźwięków- odgłosy dochodzące z kuchni;
 • poznawanie przeznaczenia sztućców;
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji;
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
 • nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie

prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru)

 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii;
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

 • poznawanie nazw i wyglądu wybranych ptaków;
 • poznawanie sposobów pomagania ptakom w zimie;
 • poznawanie zwierząt żyjących w lesie;
 • poznawanie sposobów pomagania leśnym zwierzętom w zimie;
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie;
 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich;
 • nazywanie sprzętu używanego podczas zabawy na śniegu;
 • poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
 • utrwalanie wiedzy na temat swojego imienia i nazwiska oraz wieku;
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;
 • ukazanie sposobu niesienia pomocy osobom starszym;
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji;
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek;
 • uczestniczenie w krótkim programie artystycznym;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

 1. Pierwszy raz w przedszkolu – tydzień 1 i 2
 • Zabawy i ćwiczenia integracyjne, ułatwiające poznanie się dzieci i ich adaptacja w przedszkolu
 • Poznawanie i utrwalanie imion kolegów i koleżanek
 • Zapoznanie dzieci z kącikami zainteresowań: omówienie sposobu korzystania z nich
 • Rozpoznawanie swoich znaczków , wyjaśnianie do czego służą
 • Uświadamianie dziecku ,że jest częścią grupy
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu
 1. Nadeszła jesień
 • poznawanie nazw wybranych drzew
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich
 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
 1. Co robią zwierzęta jesienią?
 • Umuzykalnianie dzieci
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.