image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2023/2024

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III Pszczółki

Miesiąc- czerwiec

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo – skutkowych i sekwencji czasowych.

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc w sytuacji zagrożenia;

Poznanie zawodów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem;

Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.

Wdrażanie do śpiewu umiarkowanym głosem, z zachowaniem linii melodycznych piosenek;

Zachęcanie do gry na instrumentach melodycznych;

Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia prac plastycznych i improwizacji muzycznych i ruchowych;

Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.

Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Na miesiąc maj

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.

Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.

Wyrabianie dbałości o ład i porządek.

Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.

Usprawnianie narządów artykulacji.

Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom dostrzegania wprowadzanych zmian –dokładanie, odkładanie i określenie wyniku dodawania i odejmowania.

Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.

Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną – aktywizowanie dzieci podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.

Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.

Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.

Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.

Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.

Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.

Budzenie zainteresowania książką i czytaniem.

Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.

Piosenka : Bocian i żaby

Utwór: Bliżej Przedszkola

Kle, kle, kle, kle – słychać dookoła.

Co to? Co to? Bocian żabki woła!

Przyfrunął na łąkę, przystanął na nodze.

A zielone żabki bały się go srodze, a zielone żabki bały się go srodze.

Kum, kum, kum, kum – tak cicho kumkały.

Hop, hop, hop, hop – w trawę uciekały,

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Na miesiąc kwiecień

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.

Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.

Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.

Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Rozwijanie myślenia logicznego podczas zabaw z kodowaniem, odgadywanie zagadek.

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

Piosenka Przyszła wiosna do lasu.

Utwór: Bliżej Przedszkola

I duzi i mali na wiosnę czekali,

mroźnej zimy mieli dość!

Aż tu niespodzianka,

bo któregoś ranka

nagle się zmieniło coś.

Ref.:Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu,

Obudziła niedźwiadki z zimowego snu.

Przyszła wiosna na łąki, wypuściła skowronki,

Zasadziła kwiatki tam i tu.

2.I duzi, i mali na wiosnę czekali,

na słoneczka jasny blask.

Aż tu niespodzianka,

bo któregoś ranka,

właśnie przyszedł na to czas.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Na miesiąc marzec

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.

Nabywanie odporności poprzez pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.

Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.

Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji za pomocą znaków, symboli.

Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.

Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.

Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

Piosenka Maszeruje Wiosna

Utwór: Dzieci I Młodzież Z Ogniska Muzycznego „Presto”

Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony
A z nich każdy jest zielony

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Wiosno, wiosno
Nie zapomnij o nas
Każda trawka chce
Być już zielona
Gdybyś zapomniała inną
Drogą poszła
Zima by została mroźna

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Na miesiąc luty

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby, dopowiadanie ostatniej sylaby, przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Stwarzanie okazji do rozwijania samodzielności – porządkowanie zabawek, nakładanie ubrań wierzchnich, próby zapinania guzików, butów, nakładania czapek, szalików, rękawiczek.

Wiersz

,,CO ROBIĄ ZIMĄ DNI TYGODNIA?”  

Gdy tylko słonko na niebie lśni,

bawią się zimą tygodnia dni.

Poniedziałek – zjeżdża na sankach.

Wtorek – lepi bałwanka.

Środa narty przypina.

Czwartek kije jej trzyma.

Piątek jedzie na ślizgawce ciągnięty przez dwa latawce.

Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę: Hej, baw się z nami!

 A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.

Piosenka – Taniec Zygzak

Nieważne czy dziewczyną jesteś czy chłopakiem
To ważne jest że wiesz że pędzi się zygzakiem
Przygotuj ręce biodra nogi do zygzaka
Nie więcej ani mniej

Najpierw zygzaka robią tylko same ręce
A teraz biodra żeby śmiechu było więcej
Na koniec do zygzaka dodajemy nogi
Tylko nie pomyl się

No teraz już dłużej nie czekamy
Zygzaka zaczynamy

Tańczę zygzakiem bo
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zygzaki fajne są
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zatańcz zygzakiem też
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zygzak to prosta rzecz
Zygi zygi zong

Tego zygzaka najpierw robią same ręce
A potem biodra żeby śmiechu było więcej
Na koniec do zygzaka dodajemy nogi
I nie mylimy się

No a teraz już dłużej nie czekamy
Zygzaka zaczynamy

Tańczę zygzakiem bo
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zygzaki fajne są
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zatańcz zygzakiem też
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zygzak to prosta rzecz
Zygi zygi zong

Lubisz zygzaka tak samo jak ja

No a teraz już dłużej nie czekamy
Zygzaka zaczynamy

Tańczę zygzakiem bo
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zygzaki fajne są
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zatańcz zygzakiem też
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zygzak to prosta rzecz
Zygi zygi zong

Tańczę zygzakiem bo
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zygzaki fajne są
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zatańcz zygzakiem też
Zygi zygi zong zong zygi zygi zong
Zygzak to prosta rzecz
Zygi zygi zong

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Na miesiąc styczeń

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Rozwijanie samodzielności w zapinaniu guzików i zasuwaniu suwaków;

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie ptaków, pomoc zwierzętom w schronisku.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda, narty, sanki, zegary.

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Wdrażanie do okazywania szacunku innym ludziom, szczególnie osobom starszym.

Wiersz

Jedzie Zima

Jedzie pani Zima
na koniku białym,
spotkały ją dzieci,
pięknie powitały:

– Droga pani Zimo,
sypnij dużo śniegu,
żeby nam saneczki
nie ustały w biegu.

Piosenka – Pada Śnieg

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola – w śniegu cały świat 
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Na miesiąc grudzień

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego zapinania guzików, zakładania szalików, itp.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.

Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni– posługiwanie się zwrotami z tej strony, z drugiej strony, pomiędzy.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.

Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.

Rozwijanie myślenia przyczynowo– skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.

Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.

Wiersz

Drogi Mikołaju

jako przedszkolaki

podziękować chcemy, 

że się fatygujesz

z dalekiej Północy,

i paczki roznosisz 

od rana do nocy.

Mimo, że dla Ciebie pieniążków nie mamy,

to chętnie piosenkę Ci zaśpiewamy!

Piosenka

Fasolki – A Mikołaj pędzi

  1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami

Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy

Potem pod choinką siądziesz razem z nami

Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

 Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc

LISTOPAD

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.

Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.

Rozwijanie sprawności manualnej podczas klejenia, lepienia.

Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami – próby cięcia po linii prostej.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą, przeliczanie sylab w wyrazach.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawca, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.

Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

Rozwijanie postawy szacunku do innych osób – dzieci i dorosłych;

Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach wymagających przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.

Zachęcanie do szukania wsparcia w sytuacjach dla dziecka trudnych.

Wdrażanie do panowania nad emocjami, zwłaszcza trudnymi.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Na miesiąc październik

Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, las, borowik, maślak, cebula.

Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.

Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.

Rozwijanie umiejętności językowych – poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym. Kształtowanie słownika dzieci.

Kształtowanie percepcji słuchowej – wyróżnianie i przeliczanie wyrazów i sylab w zdaniu.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości.

Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej.

Kształcenie umiejętności przeliczania i kategoryzowania. Rozwijanie umiejętności kontynuowania i układania prostych rytmów.

Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na miejsce.