image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  w grupie III „Kotki”

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Na miesiąc wrzesień

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu,

stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuj,.

dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,

poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego,

poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja,

poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów,

poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy,

kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych,

kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci,

kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy,

wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie,

kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu,

nauka piosenek i pląsów,

rozwijanie sprawności grafomotorycznej,

przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości,

rozwijanie spostrzegawczości – uzupełnianie brakujących elementów w rysunku,

kształcenie umiejętności przeliczania i kategoryzowania.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

                                 na miesiąc maj

1, Moja miejscowość, mój region.

– rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania.

– przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

– przybliżanie wiadomości na temat polskich gór.

– rozwijanie umiejętności matematycznych.

– poznawanie charakterystycznych cech dla wsi i miast

 1. Moja Ojczyzna.

– kształtowanie poczucia przynależności narodowej.- poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt narodowych.

– rozwijanie sprawności manualnych.

– utrwalanie nazw symboli narodowych.

– rozwijanie koncentracji uwagi.

 1. Łąka w maju.

– poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki.

– doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

– rozwijanie umiejętności liczenia.

– rozwijanie orientacji przestrzennej

 1. Święto rodziców.

– uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka.

– rozwijanie pamięci odtwórczej.

– zapoznanie z rolą mamy i taty.

– rozwijanie uwagi

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze grupa III ,,Kotki”

na miesiąc kwiecień

1. Wiosenne powroty.

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,

– zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,

– wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków, ich budowy i upierzenia,

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

2. Wiosna na wsi.

– utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,

– zapoznanie z pracą rolnika,

– rozwijanie sprawności manualnych,

– rozwijanie poczucia rytmu.

3. Wielkanoc.

– zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,

– zachęcanie do wypowiadania się w grupie,

– rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,

– kształtowanie umiejętności rachunkowych.

4. Dbamy o przyrodę.

– kształtowanie postawy proekologicznej,

– zachęcanie do obserwowania przyrody,

– rozwijanie mowy,

– rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  na miesiąc marzec

 1. Zwierzęta dżungli i sawanny.

– poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

– rozwijanie sprawności manualnej.

 1. Zwierzęta naszych pól i lasów.

– poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu.

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu.

– zachęcanie do dbałości o porządek sali.

– doskonalenie poczucia rytmu.

 1. Marcowa pogoda.

– utrwalenie pojęc: krótki, długi.

– rozwijanie sprawności fizycznej.

– rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej.

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

 1. Wiosenne przebudzenia.

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.

– rozwijanie wyobraźni.

– rozwijanie mowy

– wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty grupa III ,, Kotki”

 • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci – poznanie nowej techniki,
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
 • układanie obrazków według kolejności zdarzeń,
 • wyrabianie empatii,
 • zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym.
 • uczestniczenie w zabawach badawczych,
 • poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim kontakcie z nimi,
 • nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,
 • aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń grupa III ,, Kotki”

 1. Mijają dni i miesiące.

– nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,

– dostrzeganie upływu czasu,

– rozwijanie sprawności manualnych

 1. Zima i zwierzęta.

– rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą,

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

– utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,

 1. Babcia i dziadek.

– wzmacnianie więzi emocjonalnych z babcią i dziadkiem,

– kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,

– zachęcanie do spędzania wolnego czasu  na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem

 1. Projekt bezpieczeństwo.

– wspieranie rozwoju dziecka,

– wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczny rozwój postaw sprzyjających wzmacnianie zdrowia swojego i innych,

– rozwijanie umiejętności matematycznych.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień:

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,

• wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,

• kształtowanie poczucia rytmu,

• wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych,

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

• rozwijanie umiejętności matematycznym,

• zachęcanie do uważnego słuchania N.,

• rozwijanie sprawności ruchowej,

• budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,

• rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad:

zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,

• zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,

• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

• opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,

• rozwijanie umiejętności matematycznych,

• zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,

• rozwijanie reakcji na sygnał,

• rozwijanie sprawności ruchowej,

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

• rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

 

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,
 • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • utrwalanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • zachęcanie do uważnego słuchania poleceń,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.