image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV  „Żabki”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne- październik

1. Idzie jesień… przez ogród i sad

· poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach

· wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli

· rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka

· nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki)

· poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania

· zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)

· ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby

· odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego

· uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych

2. Idzie jesień… do zwierząt

· poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy

· zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała

· uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

· rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

· wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

· prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)

· wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje

3. Co z czego otrzymujemy

· określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym

· nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach

· wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania

· porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin

· posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

· rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

· uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

· poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej

· poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu

· uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych

4. Idzie jesień… z deszczem

· dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią

· zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych

· obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.)

· szanowanie wody, niemarnowanie jej

· obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu

· uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

· porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi

· uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach

· kończenie rysunków według wzoru

· rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej

· skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań

· dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych

· poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…)