image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie V  „Żabki”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

w grupie  „Żabki”

 

 1. Niby tacy sami, a jednak inni.
 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu;
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości;
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów;
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.;
 • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem;
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy;
 • akceptowanie równości praw wszystkich;
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru;
 1. Wakacyjne podróże.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza;
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce;
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr;
 • poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana);
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów;
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin;
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami;
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech;

 

 • Pożegnania nadszedł czas.
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie;
 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu;
 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw;
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie;
 • wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału);
 • uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyku;
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;
 • stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?);
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;

 

 

 1. Projekt sport.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;
 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji;
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;

 

 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach;
 • zadaniach, pracach plastycznychkoncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności;
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;

 

 

CZERWIEC

 1. Niby tacy sami, a jednak inni.
 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu;
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości;
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów;
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.;
 • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem;
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy;
 • akceptowanie równości praw wszystkich;
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru;
 1. Wakacyjne podróże.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza;
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce;
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr;
 • poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana);
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów;
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin;
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami;
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech;

 

 • Pożegnania nadszedł czas.
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie;
 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu;
 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw;
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie;
 • wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału);
 • uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyku;
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;
 • stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?);
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;

 

 

 1. Projekt sport.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;
 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji;
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;

MAJ

I  Moja miejscowość, mój region

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
 • poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
 • poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości
 • poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu)
 • kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.
 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji
 • poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych
 • zwracanie uwagi na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów w swojej miejscowości
 • poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami

 

II  Moja ojczyzna

 • podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy
 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku
 • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski
 • wskazywanie położenia Polski na mapie Europy
 • wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską
 • wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami
 • poznawanie nazw wybranych państw należących do UE
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).
 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
 • dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień; odczuwanie satysfakcji z własnej pracy

III  Łąka w maju

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • wyjaśnianie zjawiska tęczy
 • poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki)
 • wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, np. składanie przedmiotów z części, budowanie różnych konstrukcji przestrzennych z klocków
 • stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta )
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

 

IV Święto rodziców

 • opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 • wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom
 • określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych
 • przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych (np. Dnia Matki itp.) na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.)
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej
 • poczucie sprawstwa
 • autorytet bliskich osób dorosłych, w tym seniorów rodziny
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

w grupie IV „ŻABKI”

 

I . Wiosenne powroty

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
 • wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań.
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma.

 

 1. Wiosna na wsi
 • poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów
 • wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta )
 • wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko).
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)

 

III.  Wielkanoc

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • nazywanie barw – ciepłych i zimnych.
 • wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
 • odróżnianie druku od pisma.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami.
 • mierzenie długości, szerokości i wysokości jednego przedmiotu, np. biurka.

 

 1. Dbamy o przyrodę
 • poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla.
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • poznawanie sposobów ochrony środowiska.
 • poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii).
 • poznawanie przejawów działalności ekologicznej:
 • segregowanie odpadów
 • oczyszczanie ścieków
 • zakładanie filtrów na kominy
 • ochrona roślin i zwierząt
 • oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii)
 • tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • sadzenie drzew i krzewów
 • poznawanie norm ekologicznych – nakazu:
 • segregowania odpadów
 • oszczędnego gospodarowania materiałami
 • oszczędnego korzystania z wody.
 • okarmianie zwierząt
 • układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń.
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Grupa IV „Żabki”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

 

I  Zwierzęta z dżungli i sawany

·       poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)

wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych;

·       poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa:

–  wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz

zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie;

 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin;
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;

 

II  Zwierzęta naszych pól i lasów

·   poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm);

·   obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące;

·   poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin

wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady;

 • ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe);
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów;
 • odróżnianie druku od pisma;
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku;
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech;
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru;

III  Marcowa pogoda

 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny;
 • uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem;
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.);
 • poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie;
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

 

IV Wiosenne przebudzenia.

 • obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach;
 • poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność);
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków;
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu;
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań;
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;
 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach)

Luty– tematy cykliczne

 1. Projekt – Zabawki
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.
 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem.
 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.
 1. Projekt -Pieniądze
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • prezentowanie i ocenianie własnych wytworów zadań i obowiązków.
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu.
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach.
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej.
 1. Muzyka wokół nas
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.
 • uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków filharmonii.
 • poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci w przedszkolu.
 • poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich.
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenie papieru – znakiem zygzaka).
 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia.
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.
 • odtwarzanie usłyszanych dźwięków, np. zabawa w echo melodyczne, wokalne.
 • rozpoznawanie instrumentów (nie tylko instrumentów perkusyjnych) po wydawanych dźwiękach.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 1. Nie jesteśmy sami w kosmosie
 • u poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars.
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet).
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych.
 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.
 • układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń.
 • stosowanie różnych technik i metod twórczych, np.: oskomatów (uzupełnianie bazgrołów tak, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii itp.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • odczytywanie stosownych oznaczeń i symboli.

 

Styczeń – tematy cykliczne

 1. Mijają dni, miesiące, lata…
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku.
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.).
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców.
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 1. Zima i zwierzęta
 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją.
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.
 1. Babcia i dziadek

 

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
 • odróżnianie druku od pisma.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 1. Baśnie, bajki i bajeczki…..
 • poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem.
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych
 • określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień:

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.
 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.
 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

 

 1. Idzie zima ze śniegiem
 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • układanie rymów do podanych słów
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 1. Idą święta
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach.
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób.
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć.
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • układanie rymów do podanych słów.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.
 1. Projekt – prezenty
 • wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka.
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych przejmowanych od starszych pokoleń.
 • kształtowanie umiejętności zapamiętywania informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • aktywne uczestniczenie w organizacji świąt rodzinnych i przedszkolnych.
 • tworzenie warunków do samodzielnej aktywności plastycznej, rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad:

 1. Moja rodzina
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.).
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców.
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr.
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 1. Mój dom
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
 1. Moje prawa i obowiązki

 

 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne- październik

1. Idzie jesień… przez ogród i sad

· poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach

· wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli

· rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka

· nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki)

· poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania

· zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)

· ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby

· odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego

· uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych

2. Idzie jesień… do zwierząt

· poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy

· zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała

· uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

· rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

· wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

· prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)

· wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje

3. Co z czego otrzymujemy

· określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym

· nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach

· wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania

· porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin

· posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

· rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

· uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

· poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej

· poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu

· uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych

4. Idzie jesień… z deszczem

· dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią

· zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych

· obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.)

· szanowanie wody, niemarnowanie jej

· obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu

· uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

· porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi

· uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach

· kończenie rysunków według wzoru

· rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej

· skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań

· dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych

· poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…)