image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na rok szkolny 2023/2024

Zamierzenia wrzesień:

 1. Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 2. Poznanie topografii przedszkola.
 3. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 4. Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 5. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 6. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 7. Poznanie budowy własnego ciała, podawanie nazw poszczególnych części ciała.
 8. Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 9. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 10. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 11. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych: koło.
 12. Kształtowanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami na, obok.
 13. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 14. Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
 15. Nauka piosenek i pląsów.
 16. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zamierzenia październik:

 1. Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.
 2. Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.
 3. Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.
 4. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.
 5. Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.
 6. Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.
 7. Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.
 8. Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.
 9. Wdrażanie do współdziałania w zabawie.
 10. Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.
 11. Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 12. Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.
 13. Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
 14. Kształcenie umiejętności wokalnych.
 15. Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;
 16. Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
 17. Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.
 18. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 19. Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
 20. Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.
 21. Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
 22. Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
 23. Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 24. Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
 25. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.

Zamierzenia listopad:

 1. Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 3. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 4. Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 5. Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 7. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 8. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 9. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 10. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 11. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 12. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 13. Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 14. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 15. Nauka piosenek i pląsów.
 16. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zamierzenia grudzień:

 1. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 3. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 4. Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 5. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.
 6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 7. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 8. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 10. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 11. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 12. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 13. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 14. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 15. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
 16. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach.
 17. Nauka piosenek i pląsów.
 18. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zamierzenia Styczeń 2024:

 1. Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 3. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 5. Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 6. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 7. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 8. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 10. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 11. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 12. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 13. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 14. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 15. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: parasol, lody, balon.
 16. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wyrazach.
 17. Nauka piosenek i pląsów.
 18. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 19. Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Zamierzenia- luty 2024

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności improwizowania.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, robot.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zamierzenia maj:

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Budzenie zainteresowania czytaniem.

Rozwijanie umiejętności językowych. Usprawnianie narządów mowy.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głosek ł, z.

Poszerzanie wiedzy na temat znaczenia książek. Zapoznanie z cechami charakterystycznymi biblioteki i księgarni oraz różnych rodzajów książek. Zapoznanie z procesem powstawania książki. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za książki, szacunku do nich.

Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-plastycznej.

Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.

Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania i dokładania.

Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami (tzw. szacowania).

Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności podczas prac plastyczno-technicznych.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Kształtowanie orientacji na kartce.

Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej w trakcie zabaw z lusterkami.

Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

Kształtowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej. 

Kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem do obserwacji, zapamiętywanie nazw tego sprzętu (lupa, mikroskop, lornetka).

Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania obrazka z części.

Omówienie cyklu rozwojowego żaby.

Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina.

Doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich.

Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego przygotowywania potraw podczas zabaw.

Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt oraz uświadamianie dzieciom potrzeby opiekowania się zwierzętami i okazywania im miłości.

Kształtowanie troskliwej i opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta egzotyczne, rola ogrodów zoologicznych).

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Zapoznanie z pracą weterynarza.

Zamierzenia czerwiec:

Rozwijanie umiejętności językowych; kształtowanie umiejętności wypowiadania się.

Rozróżnianie i określanie emocji.

Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.

Uświadamianie roli przyjaźni w życiu człowieka; wyrażanie radości z możliwości wspólnego spędzania czasu z najbliższymi.

Kształtowanie wiedzy na temat praw dziecka.

Poszerzanie wiedzy na temat ludzi z różnych stron świata.

Kształtowanie postawy tolerancji wobec wszystkich ludzi na świecie.

Poszerzenie wiadomości dotyczących zabaw z różnych stron świata;

Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence i gry na instrumentach perkusyjnych.

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego; budzenie zainteresowania czytaniem.

Doskonalenie umiejętności językowych.

Kształtowanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-ruchowo-plastycznej.

Doskonalenie sprawności manualnej.

Rozwijanie myślenia matematycznego: przeliczania w zakresie 10, stosowania liczebników porządkowych, porównywania długości mierzonych umowną miarką.

Kształtowanie umiejętności odwzorowywania figur geometrycznych z innych materiałów.

Doskonalenie umiejętności przewidywania i planowania.

Kształtowanie sprawności fizycznej.

Poszerzanie wiedzy przyrodniczej (jeziora i ich mieszkańcy, zjawisko występowania tęczy).

Podawanie nazw elementów charakterystycznych dla krajobrazu górskiego.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego w trakcie układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głoski h.

Poszerzanie wiedzy związanej ze sposobami letniego wypoczynku (np. nad rzeką, na biwaku, przy ognisku).

Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z zabaw badawczych.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Wdrażanie do pomagania w pracach ogrodniczych.

Utrwalenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. 

kształtowanie umiejętności prezentowania zdolności aktorskich przed dużą publicznością.