image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na rok szkolny 2023/2024

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Na miesiąc wrzesień

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Na miesiąc październik

•             Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

•             Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

•             Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

•             Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

•             Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

•             Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

•             Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

•             Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

•             Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

•             Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

•             Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

•             Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

•             Nauka piosenek i pląsów.

•             Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

•             Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

•             Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej  – rozwijanie myślenia logicznego.

•             Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

•             Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

•             Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

•             Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

•             Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

Na miesiąc listopad

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

•             Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

•             Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

•             Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

•             Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

•             Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

•             Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.

•             Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.

•             Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

•             Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

•             Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

•             Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;

•             Nauka piosenek i pląsów.

•             Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

•             Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

•             Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

•             Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

•             Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

•             Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

Na miesiąc grudzień

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

•             Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

•             Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

•             Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

•             Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

•             Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

•             Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

•             Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

•             Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

•             Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

•             Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.

•             Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

•             Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

•             Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

•             Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).

•             Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

•             Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

•             Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

•             Nauka piosenek i pląsów.

•             Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

•             Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

•             Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

•             Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

•             Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.

•             Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Na miesiąc styczeń

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.

Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.

Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.

Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.

Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

Poznanie obrazu graficznego cyfr 4 i 5.

Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

Wprowadzenie liter p, P ,b, B; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

LUTY:

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.

Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.

Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

MARZEC:

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;

• Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.

• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

• Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

• Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.

• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

• Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

• Nauka piosenek i pląsów.

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;

• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

KWIECIEŃ:

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

• Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

• Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

• Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.

• Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

• Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).

• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

• Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

• Nauka piosenek i pląsów.

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

• Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:MAJ

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.

• Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

• Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

• Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

• Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

• Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

• Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

• Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

• Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,

• Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

• Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

• Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

• Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.

• Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

• Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).

• Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

• Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

• Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.

• Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

• Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

• Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.

• Nauka piosenek i pląsów.

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

• Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

• Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.

• Czytanie prostych wyrazów i zdań.

• Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

• Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

• Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.

• Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

• Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

• Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.

• Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.

• Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.

• Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

• Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

• Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta

• Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

• Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.

• Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

• Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

• Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.

• Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.

• Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

• Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.

• „Czytankowo” –słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.