image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla grupy V ,,Muchomorki”

GRUPA V „MUCHOMORKI”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – CZERWIEC

 

TEMATY  TYGODNIOWE :

 1. Wakacyjne podróże

– Utrwalanie poznanych liter;

-Poznawani historii powstania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania;

– Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;

– Poznawanie miejsc letniego wypoczynku;

– Poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem;

– Poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw.

 1. Pożegnania nadszedł czas

– Rozwijanie logicznego myślenia, pobudzanie wrażliwości zmysłów;

– Rozwijanie umiejętności czytania;

– Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej;

– Poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku

– Rozwijanie mowy komunikatywnej oraz pamięci.

 1. Bezpieczne wakacje

– Poznawanie zasad bezpiecznego odpoczywania,

– Rozwijanie umiejętności słuchania siebie nawzajem;

– Przypomnienie zasad bezpiecznego sposobu spędzania czasu nad wodą;

– Doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalania wyniku w zakresie 10.

– Rozwijanie zainteresowań podróżniczych.

 1. Projekt „Sport”

– Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych;

– Rozwijanie umiejętności prowadzenia wnikliwych obserwacji i formułowania wniosków;

– Zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscyplinami sportowymi,

– Zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu;

– Zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującą w sporcie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – Maj

 

TEMATY  TYGODNIOWE :

 1. Moja miejscowość, mój region

Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania

Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

Poznawanie zalet życia w małych i dużych miejscowościach

  Rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów

–  Wyjaśnianie pojęć adresat, nadawca- poznawanie znaczenia słowa petycja,

– Rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania

 1. Moja ojczyzna

– Wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc.

– Utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

– Wyjaśnienie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy.

– Poznawanie ważnych miejsc znajdujących się w  Warszawie.

– Rozwijanie sprawności rachunkowych.

– Poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską.

 1. Łąka w maju

– Wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną

– Rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt- mieszkańców łąki.

– Poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego.

– Rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące.

– Poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników.

– Utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki.

– Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.

 1. Święto rodziców

– Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt.

– Ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie wierszy

– Rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych.

– Zachęcanie do pomagania rodzicom w prostych pracach domowych.

– Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami.

– Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – Kwiecień

TEMATY  TYGODNIOWE :

 1. Wiosenne powroty

-Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków,

–  Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata,

– Rozwijanie umiejętności czytania

– Rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska,

– Uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej.

– Utrwalanie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu,

 1. Wiosna na wsi

–  Wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym

– Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi,

-Usprawnianie aparatu artykulacyjnego,

-Rozwijanie umiejętności czytania,

– Utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych),

– Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień oraz umiejętności układania rymów,

– Rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników,

 1. Wielkanoc

–  Utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych,

– Poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych,

– Rozwijanie słuchu fonematycznego,

– Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych,

– Rozwijanie sprawności rachunkowych,

– Porównywanie długości i wysokości przedmiotów,

 1. Dbamy o przyrodę

– Kształtowanie świadomości ekologicznej,

– Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,

– Poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania,

– Wzbogacanie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności, poznawanie cyklu rozwojowego żaby,

-Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,

– Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni,

– Poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska,

-Wzbogacanie słownictwa o nowe słowa, rozpoznawanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danego środowiska,

-Rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las,

TEMATY  TYGODNIOWE :

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny

– Zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent,

– Poszerzanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego,

– Ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków,

– Poszerzanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych.

– Zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami.

 1. Zwierzęta naszych pól i lasów.

–  Wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka.

– Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie.

– Tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów eg jednej cechy.

– Utrwala wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola.

 1. Marcowa pogoda

–  Poznaje znaczenie witamin dla zdrowia człowieka

– Rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych  w witaminy.

– Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,

– Rozpoznawanie znaków synoptycznych.

– Rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby.

 1. Wiosenne przebudzenie

– Poznawanie właściwości ziemi i piasku

-Wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów.

– Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz czytania ze zrozumieniem.

– Określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku.

– Przybliżenie efektu odbicia i symetrii.

GRUPA V „MUCHOMORKI”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – LUTY

TEMATY  TYGODNIOWE :

       

 1. Projekt Zabawki

– Wdrażanie do dbania o porządek wśród swoich zabawek,

– Zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania,

– Wzbogacanie wiedzy na temat zabawek, sposobu ich kupowania i wytwarzania;

– Porównywanie zabawek z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami,

– Wzbogacanie wiedzy na temat dawnych zabaw

– Rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi.

 1. Projekt Pieniądze

– budzenie i aktywizowanie ciekawości poznawczej dziecka,

-budzenie wiedzy na temat historii pieniądza i szeroko pojętej edukacji ekonomicznej,

– łącznie pracy zawodowej rodziców z otrzymaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domowego niezbędnego do utrzymania rodziny,

– uwrażliwienie na sytuacje dzieci wychowujących się w trudnych warunkach,

– kształtowanie nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,

– wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z pieniędzmi i ich produkcją.

 1. Muzyka wokół nas

– słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej,

– poznawanie nazw różnych instrumentów ,.

– poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich,

– akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).

– tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów.

 1. Nie jesteśmy sami w kosmosie

– poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu nazw planet Układu Słonecznego, odkrywanie litery p,

– rozwijanie prawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej,

– skupianie uwagi na tekście literackim,

– rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,

– poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji,

– rozwijanie rozumienia przyczynowo- skutkowego

– utrwalanie poznanych znaków matematycznych,

– przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma- Mikołaja Kopernika,

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – STYCZEŃ

 

TEMATY  TYGODNIOWE :

 1. Mijają dni, miesiące, lata

– Poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku;

– Odkrywanie litery s: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej,

– Wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia;

– Poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku;

– Wprowadzanie znaku matematycznego +; utrwalanie znaku =, stosowanie znaków w sytuacjach zadaniowych.

 1. Zima i zwierzęta

– Utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych,

– Odkrywanie litery n: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej,

– Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,

– Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą;

– Zapoznanie z pracą leśnika

– Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych zimą;

 1. Babcia i dziadek

– Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter,

– Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych,

– Poznawanie przybliżonych dat świąt rodzinnych;

– Orientowanie się, jakie istnieje pokrewieństwo w rodzinie,

 1. Projekt Zabawki

– Wdrażanie do dbania o porządek wśród swoich zabawek,

– Zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania,

– Wzbogacanie wiedzy na temat zabawek, sposobu ich kupowania i wytwarzania;

– Porównywanie zabawek z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami,

– Wzbogacanie wiedzy na temat dawnych zabaw

– Rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień:

TEMATY  TYGODNIOWE :

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

– Wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat,

– Wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych,

– Poznawanie historii węgla,

– Wprowadzanie znaków matematycznych: =, >,< oraz zastosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

 1. Idzie zima ze śniegiem

– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

– Odkrywanie litery Y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,

– Utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni,

– Rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego,

– Określanie pogody; nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.

 1. Idą święta

– Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

– Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca spółgłoski w słowie,

– Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta,

– Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych,

 1. Prezenty

– Rozbudzanie zainteresowań dawnymi tradycjami,

– Zwrócenie uwagi na wartość emocjonalną wykonanych samodzielnie prezentów,

– Wzbogacanie doświadczeń plastycznych,

– Zapoznanie z różnymi sposobami pakowania prezentów, oraz dostarczania ich.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad:

 

TEMATY  TYGODNIOWE :

 1. Moja rodzina

Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat;

Odkrywanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła;

Przybliżanie efektu odbicia i symetrii;

Rozwijanie umiejętności formułowania wniosków.

 1. Mój dom

– Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca spółgłoski w słowie;

– Odkrywanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

– Poznanie zawodów: architekt i murarz;

– Kształtowanie pojęć matematycznych; utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni;

– Kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby;

– Zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym dawniej i dziś; łączenie w pary urządzeń o takim samym przeznaczeniu.

 1. Moje prawa i obowiązki

– Odkrywanie litery d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

– Spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie,

– Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka;

– Rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania;

 1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

– Odkrywanie litery k: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

– Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych- uwrażliwienie na potrzeby chorych;

– Poznawanie czynników warunkujących zdrowie; ruch, dieta, higiena.

– Poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach;

– Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia;

– Rozumienie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami oraz z zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  na miesiąc  październik

1. Idzie jesień… przez ogród, sad

– Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski w słowie.

– Odkrywanie litery o, O- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

-Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt.

– Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań.

-Rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej.

– Reagowanie na ustalone sygnały.

– Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb:1,2.

2. Idzie jesień… do zwierząt

-Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów.

– Rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych.

– Odkrywanie liter a,A- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

– Wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań.

– Poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobi przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy

– Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3.

3. Co z czego otrzymujemy

– odkrywanie małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery m, M

– Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.

– Dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru, mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru, mleka.

– Zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa, oraz z etapami produkcji chleba ( w piekarni).

– Poznawanie zastosowania węgla i wełny.

4. Idzie jesień… z deszczem

– Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.

– Opisywanie wyglądu litery e, E oraz odtwarzanie ich kształtu.

– Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

– Poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości.

– Rozwijanie poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów.

– Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4.