image
hl1

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze Grupa „Wiewiórki”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

w grupie VI  „Wiewiórki”

 

 1. Niby tacy sami, a jednak inni.
 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu;
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości;
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów;
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.;
 • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem;
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy;
 • akceptowanie równości praw wszystkich;
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru;
 1. Wakacyjne podróże.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza;
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce;
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr;
 • poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana);
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów;
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin;
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami;
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech;

 

 • Pożegnania nadszedł czas.
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie;
 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu;
 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw;
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie;
 • wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału);
 • uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyku;
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;
 • stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?);
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;

 

 

 1. Projekt sport.
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;
 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji;
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;

 

 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach;
 • zadaniach, pracach plastycznychkoncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności;
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – CZERWIEC

TEMATY  TYGODNIOWE :

 1. Wakacyjne podróże

– Utrwalanie poznanych liter;

-Poznawani historii powstania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania;

– Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;

– Poznawanie miejsc letniego wypoczynku;

– Poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem;

– Poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw.

 1. Pożegnania nadszedł czas

– Rozwijanie logicznego myślenia, pobudzanie wrażliwości zmysłów;

– Rozwijanie umiejętności czytania;

– Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej;

– Poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku

– Rozwijanie mowy komunikatywnej oraz pamięci.

 1. Bezpieczne wakacje

– Poznawanie zasad bezpiecznego odpoczywania,

– Rozwijanie umiejętności słuchania siebie nawzajem;

– Przypomnienie zasad bezpiecznego sposobu spędzania czasu nad wodą;

– Doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalania wyniku w zakresie 10.

– Rozwijanie zainteresowań podróżniczych.

 1. Projekt „Sport”

– Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych;

– Rozwijanie umiejętności prowadzenia wnikliwych obserwacji i formułowania wniosków;

– Zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscyplinami sportowymi,

– Zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu;

– Zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującą w sporcie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – Maj

 

TEMATY  TYGODNIOWE :

 1. Moja miejscowość, mój region

Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania

Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

Poznawanie zalet życia w małych i dużych miejscowościach

  Rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów

–  Wyjaśnianie pojęć adresat, nadawca- poznawanie znaczenia słowa petycja,

– Rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania

 1. Moja ojczyzna

– Wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc.

– Utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

– Wyjaśnienie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy.

– Poznawanie ważnych miejsc znajdujących się w  Warszawie.

– Rozwijanie sprawności rachunkowych.

– Poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską.

 1. Łąka w maju

– Wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną

– Rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt- mieszkańców łąki.

– Poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego.

– Rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące.

– Poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników.

– Utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki.

– Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.

 1. Święto rodziców

– Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt.

– Ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie wierszy

– Rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych.

– Zachęcanie do pomagania rodzicom w prostych pracach domowych.

– Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami.

– Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

w grupie VI  „Wiewiórki”

I . Wiosenne powroty

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
 • wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań.
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma.

 

 1. Wiosna na wsi
 • poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów
 • wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta )
 • wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko).
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)

 

III.  Wielkanoc

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • nazywanie barw – ciepłych i zimnych.
 • wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
 • odróżnianie druku od pisma.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami.
 • mierzenie długości, szerokości i wysokości jednego przedmiotu, np. biurka.

 

 1. Dbamy o przyrodę
 • poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla.
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • poznawanie sposobów ochrony środowiska.
 • poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii).
 • poznawanie przejawów działalności ekologicznej:
 • segregowanie odpadów
 • oczyszczanie ścieków
 • zakładanie filtrów na kominy
 • ochrona roślin i zwierząt
 • oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii)
 • tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • sadzenie drzew i krzewów
 • poznawanie norm ekologicznych – nakazu:
 • segregowania odpadów
 • oszczędnego gospodarowania materiałami
 • oszczędnego korzystania z wody.
 • okarmianie zwierząt
 • układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń.
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

w grupie VI  „Wiewiórki”

 

I  Zwierzęta z dżungli i sawany

·       poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)

wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych;

·       poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa:

–  wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz

zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie;

 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin;
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;

 

II  Zwierzęta naszych pól i lasów

·   poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm);

·   obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące;

·   poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin

wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady;

 • ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe);
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów;
 • odróżnianie druku od pisma;
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku;
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech;
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru;

III  Marcowa pogoda

 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny;
 • uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem;
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.);
 • poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie;
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań);
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

 

IV Wiosenne przebudzenia.

 • obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach;
 • poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność);
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków;
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu;
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań;
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;
 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach)

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – LUTY

 TEMATY  TYGODNIOWE :       

 1. Projekt Zabawki

– Wdrażanie do dbania o porządek wśród swoich zabawek,

– Zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania,

– Wzbogacanie wiedzy na temat zabawek, sposobu ich kupowania i wytwarzania;

– Porównywanie zabawek z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami,

– Wzbogacanie wiedzy na temat dawnych zabaw

– Rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi.

 1. Projekt Pieniądze

– budzenie i aktywizowanie ciekawości poznawczej dziecka,

-budzenie wiedzy na temat historii pieniądza i szeroko pojętej edukacji ekonomicznej,

– łącznie pracy zawodowej rodziców z otrzymaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domowego niezbędnego do utrzymania rodziny,

– uwrażliwienie na sytuacje dzieci wychowujących się w trudnych warunkach,

– kształtowanie nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,

– wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z pieniędzmi i ich produkcją.

 1. Muzyka wokół nas

– słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej,

– poznawanie nazw różnych instrumentów ,.

– poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich,

– akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).

– tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów.

 1. Nie jesteśmy sami w kosmosie

– poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu nazw planet Układu Słonecznego, odkrywanie litery p,

– rozwijanie prawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej,

– skupianie uwagi na tekście literackim,

– rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,

– poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji,

– rozwijanie rozumienia przyczynowo- skutkowego

– utrwalanie poznanych znaków matematycznych,

– przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma- Mikołaja Kopernika,

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

w grupie VI  „Wiewiórki”

 

 1. Mijają dni, miesiące, lata.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich – początkowa nauka czytania i pisania;
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku;
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek;
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż;
 • odróżnianie druku od pisma;
 • nazywanie barw występujących w otoczeniu (w przyrodzie, barw przedmiotów, ubrań itp.);
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej;
 1. Zima i zwierzęta.
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech;
 • poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją;
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń;
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania;
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;

 

 • Babcia i dziadek.
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.);
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej;
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 1. Baśnie, bajki i bajeczki.
 • poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola;
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem;
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów;
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań);
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania);
 • wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień : 

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

 

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat;
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej;
 • poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania;
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach;
 • określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski;
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku;
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

 

 1. Idzie zima ze śniegiem.
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej;
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków;
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich;
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń;
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników;
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…);
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek;
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej);
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów;

 

 • Idą święta.
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania);
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych;
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego;
 • Zabawy ruchowe z elementem rzutu – Celuj śnieżką (z wykorzystaniem papierowych kul), Śnieżki;

 

 1. Projekt
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem;
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń;
 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.);
 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopa, krokami;
 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.;
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych przejmowanych od starszych pokoleń;
 • aktywne uczestniczenie w organizacji świąt rodzinnych i przedszkolnych;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe: Która godzina? Taniec pór roku;

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad : 

 1. Moja rodzina.
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.);
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny;
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie;
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.;
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr;
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek;
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 1. Mój dom.
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom;
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami;
 • poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa;
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.;
 • układanie rymów do podanych słów;
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów;
 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku;
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.

 

 • Moje prawa i obowiązki.
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach;
 • akceptowanie równości praw wszystkich;
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań);
 • odróżnianie druku od pisma;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania);
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną;
 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie;
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z:
 • niewłaściwego zachowania się względem zwierząt
 • kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych)
 • samodzielnego spożywania lekarstw
 • samodzielnego stosowania środków chemicznych
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku;
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc  październik

I. Idzie jesień … przez ogród i sad.

· poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach;

· rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku;

· poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie);

· rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części;

· rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka;

· nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania;

· zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).

II. Idzie jesień… do zwierząt.

· poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy;

· zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała;

· rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek;

· wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa;

· określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby;

· wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby;

· rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu);

· wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.).

III.Co z czego otrzymujemy?

· określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym;

· nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach;

· porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin;

· analiza i synteza sylabowa nazw obrazków;

· wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;

· rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej;

· odróżnianie druku od pisma;

· wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

· posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;

· rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

IV. Idzie jesień … z deszczem.

· obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.);

· porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi;

· uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach;

· rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek;

· rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej;

· szanowanie wody, niemarnowanie jej;

· dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki);

· uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek;

· układnie rymów do podanych słów;

· reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).