image
hl1

Lista zawodów uprawnionych do zapewnienia dzieciom opieki przedszkolnej.

Szanowni Rodzice!

W nawiązaniu do piątkowej wiadomości informuję, że uległa rozszerzeniu lista zawodów uprawnionych do zapewnienia dzieciom opieki przedszkolnej. Według obecnie ogłoszonej listy są to rodzice dzieci zatrudnionych:

-w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

-realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

– realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

– pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

– wykonują działania ratownicze,

– są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

– są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

– są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

– są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

– są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Rodzice tych dzieci zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa mają prawo złożyć pisemny wniosek do dyrektora placówki o objęcie dzieci opieką.

W związku z koniecznością zamówienia produktów żywnościowych prosimy o deklaracje o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej wraz             z podaniem godzin do dnia jutrzejszego do godziny 8.00 telefonicznie pod nr 76 753 87 47 lub poinformować wychowawców.

Barbara Chruściel

Dyrektor Przedszkola

 

Wniosek o zapewnienie opieki

hl1

No comments yet