image
hl1

Opłaty

Uchwala w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwalniania z tych opłat

Opłaty dla dzieci 6-letnich

Od stycznia 2017 roku dzieci, 6-letnie są zwolnione z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zwolnienie z opłaty następuje od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Rodzice dzieci 6-letnich ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.


Opłata ponadprogramowa dla dzieci do lat 5

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8:00 – 13:00.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka ponad godziny, w których realizowana jest bezpłatna podstawa programowa pobierana jest odpłatność w wysokości 1,30 zł.


Częściowo zwalnia się z opłaty:

  1. o 25% – drugie dziecko będące pod opieką rodzica sprawującego jednocześnie opiekę nad dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkola
  2. o 50% – drugie i kolejne dzieci będące pod opieką rodzica sprawującego jednocześnie opiekę nad trojgiem dzieci uczęszczających do przedszkola
  3. o 50% – dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny


    Całkowicie zwalnia się z opłaty:

  1. dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. dziecko u którego orzeczono niepełnosprawność.

Wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego rodzice (opiekunowie prawni) dziecka składają do dyrektora przedszkola.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat.


Opłata za wyżywienie:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,50 zł.

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu naliczane są z dołu (za rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu) przez elektroniczny system ATMS Kids.


Numery kont

Opłata za wyżywienie:

49 1020 3017 0000 2302 0539 2263

Opłata ponad programowa:

54 1020 3017 0000 2102 0539 2271

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc którego dotyczy wpłata. Opłat za przedszkole należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe.