image
hl1

Zachęcamy do udziału w konkursie :)

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO
„JESIENNE CYFERKI I FIGURY Z DARÓW NATURY”
INFORMACJE OGÓLNE


§ 1.
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 37; 59-101
Polkowice pod patronatem Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
CELE KONKURSU
§ 2.
Celem konkursu jest:
1) rozwijanie zdolności twórczych,
2) rozwijanie wyobraźni dziecka ,
3) kształtowanie kompetencji matematycznych dziecka,
4) upowszechnianie kreatywności dziecka,
5) promowanie uzdolnień dzieci.
TEMATYKA KONKURSU
§ 3.

 1. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej z „darów jesieni” przedstawiającej figurę
  geometryczną lub cyfrę.
 2. Praca wykonana w formacie A3, A4.
  ZASADY OGÓLNE KONKURSU
  § 4.
 3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 6 lat z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  z powiatu polkowickiego.
 4. Wykonaną pracę należy przesłać do 26 listopada 2021 r. do godz. 15:00.
 5. Każda placówka może dostarczyć max po 3 prace z każdej grupy wiekowej.
 6. W metryczce pracy należy podać: imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę przedszkola
  i dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
  uczestnika, także na rejestrowanie i publikację jego wizerunku w związku z przebiegiem konkursu
  przez Organizatora. Zgodę stanowią załączniki nr 2,3 do niniejszego regulaminu.
 8. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach.
  KOMISJA KONKURSOWA
  § 5.
 9. Komisja konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz przyznaje nagrody
  w imieniu Organizatora konkursu.
 10. Komisja konkursowa oceni prace pod względem:
 • zgodności z tematyką konkursu,
 • estetyki wykonania pracy,
 • oryginalności i pomysłowości,
 • wkład dziecka w wykonanie pracy.
 1. Werdykt oraz decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie służy od nich odwołanie.
  NAGRODY
  § 6.
 2. Jury wyłoni I-III miejsce i 2 wyróżnienia.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a wszyscy uczestnicy dyplomy uczestnictwa
  w konkursie.
 4. Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 7.
 5. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do organizatora konkursu
  p. Agnieszki Dziura i Marzenny Karasińskiej pod nr tel. 76/7468860.
 6. Odwołania oraz sprawy nieobjęte regulaminem konkursu rozstrzyga komisja konkursowa.
 7. Zgłoszenie do konkursu oznacza pełną akceptację określonych warunków regulaminu.
hl1

No comments yet