image
hl1

Drodzy Państwo!

Zgodnie z wymogami podstawy programowej  w odniesieniu do języka nowożytnego, celem wychowania przedszkolnego jest „przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych”.

W myśl tego zapisu dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;

4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 Miłej zabawy!